seminar

Online seminar for teachers and parents (Viet Nam)

2020 Noble Semester – Học kỳ cao quý Online Seminar for Educators and Parents (in Vietnamese) Covid-19 của năm 2020 tác động đến toàn nhân loại trên khắp năm châu. Chúng ta đã nghĩ đến những người ở tuyến đầu chống dịch với lòng thấu cảm và biết ơn. Chúng ta đã thương xót và […]

Read More